Harc az ördöggel

Dátum: 
2013. január 20. 17:00

Alapigék: 2Tim 2,15; Róm 6,12-23; Kol 2,14-15

Igyekezz mindent megtenni, hogy Isten tetszését elnyerjed! Légy Istennek olyan szolgája, akinek nem kell szégyenkeznie Ura előtt semmiért, és aki helyesen tanítja és alkalmazza Isten igazságait! [2Tim 2,15] EFO

Ne uralkodjon tehát a bűn rajtatok, amíg ezen a földön éltek, és soha ne engedjetek gonosz kívánságainak! Ne adjátok oda magatokat, se a képességeiteket a bűn szolgálatára! Ne legyenek a gonoszság eszközei! Ellenkezőleg, szánjátok oda magatokat Isten szolgálatára, mint akik feltámadtatok a halálból! Egész valótokat és minden képességeteket állítsátok az igazságosság szolgálatába! Akkor a bűn többé nem fog uralkodni rajtatok, hiszen már nem a Törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk hát? Vétkezzünk, mivel már nem a Törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Semmiképpen! Nem tudjátok, hogy akinek a szolgálatára odaszánjátok magatokat, annak rabszolgaként kell majd engedelmeskednetek? Igen, ha a bűnt szolgáljátok, akkor annak a rabszolgái vagytok — s ennek pedig halál az eredménye! Ha viszont Istennek engedelmeskedtek, annak az lesz az eredménye, hogy Isten elfogad benneteket. Régebben ti is a bűn rabszolgái voltatok.

De hála Istennek, hogy teljes szívvel engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelyet megismertetek. Így felszabadultatok a bűn uralma alól, és igaz célokat szolgáltok. Azért használok ilyen hétköznapi példákat, hogy megértsétek, amit mondani akarok. Régen a bűnnek és a törvénytelenségnek szántátok oda a testeteket, és valóban ezeket szolgáltátok. Ugyanúgy most szánjátok oda magatokat és minden képességeteket az igazságosság szolgálatára, hogy teljesen és kizárólagosan Istenhez tartozzatok! Mert amikor még a bűn rabszolgái voltatok, nem is törődtetek a jó célokkal. Mi volt ennek az eredménye? Olyan dolgok, amiket ma szégyelltek, mert végül a halálba vezetnek.

Most azonban felszabadultatok a bűn uralma alól, és Isten rabszolgái lettetek. Ez olyan életre vezet, amelyet csakis Istenért éltek, s ennek a végeredménye az örök élet. A bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet — Urunkban, Krisztus Jézusban. [Róm 6,12-23] EFO

Adósság-listánkat — amely azzal vádolt bennünket, hogy felsorolta az Isten törvénye ellen elkövetett vétkeinket — odaszegezte a Keresztre, s ezáltal azt végleg eltörölte. Ugyanakkor a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér a foglyait. [Kol 2,14-15] EFO

Jegyzetek

 • a Sátán hatalma hierarchiára épül, piramis-szerűen; borzasztó leuralásra és rettegésre épül
 • két hiba, amit az emberek elkövetnek az ördöggel kapcsolatban:
  • túlbecsülés
  • alábecsülés

Saul elvesztette a realitás-érzékét, túlbecsülte Góliátot :: Góliát tipikusan ördögien viselkedik :: egyedül Dávid látja Isten szemszögéből Góliátot

 • a mi konfrontációnk valójában Isten és az Ördög harca; semmi többe nem szabad belemenni
 • Isten az odaszánást szeretné látni részünkről :: állítsuk tagjainkat fegyverként a szolgálatba
 • mi Istent imádjuk, az Ördögöt tudomásul vesszük
 • amikor Isten belevezet minket ilyen kapcsolatokba, az a mi épülésünket szolgálja
 • az Ószövetség keveset beszél az ördögről
  • szatanosz (héber) - az Ellenség, a Vádló
  • diabolosz (görög) - szétdobáló, rágalmazó, gyalázó, csúfolódó

a Vádló

Történt egyszer, hogy Isten angyalai megjelentek az Örökkévaló előtt, és odajött a Sátán is. Az Örökkévaló megszólította a Sátánt: „Honnan jössz?” Ő ezt válaszolta: „Megkerültem, és keresztül-kasul bejártam az egész Földet.” Akkor az Örökkévaló megkérdezte tőle: „Észrevetted szolgámat, Jóbot? Bizony, nincs hozzá fogható az egész Földön! Tökéletes és igazságos, senki sem vádolhatja bűnnel. Tisztelettudó félelemmel közeledik Istenhez, és gyűlölettel fordul el a gonosztól.”

Erre a Sátán így válaszolt: „Vajon Jób érdek nélkül tiszteli és féli Istent?! Vajon nem azért, mert körülvetted őt is, a családját is, és minden vagyonát a védelmeddel? Vajon nem azért, mert olyan bőségesen megáldottad a keze munkáját, s nyájait megszaporítottad? De próbáld csak ki, vajon nem fog-e Jób szemtől-szembe megátkozni téged, ha elpusztítod mindazt, amije van?!”

Erre az Örökkévaló így válaszolt: „Kezedbe adom mindazt, amije csak van Jóbnak. Azt tehetsz velük, amit akarsz. De Jóbhoz magához egy ujjal sem nyúlhatsz!” Ezután a Sátán kiment az Örökkévaló elől. [Jób1,6-12] EFO

Azután megmutatták nekem Jósua főpapot, aki az Örökkévaló angyala előtt állt. Jósua jobb oldalán a Sátán állt, és vádolta őt. [Zak 3,1] EFO

„Ember fia, ezt a gyászéneket énekeld Tírusz királyáról, és mondd neki: Ezt üzeni Uram, az Örökkévaló:

A tökéletesség mértéke voltál,     bölcsességgel és szépséggel teljes! Isten kertjében, az Édenben jártál. Minden drágakő téged ékesített:     rubin, topáz, gyémánt,     krizolit, ónix, jáspis,     zafír, gránát és smaragd. Teremtésed napján     foglalták aranyba mindegyiket. Felkent kerub voltál     Isten szent hegyén,     aki szárnyaival védelmez. Tüzes kövek között jártál. Teremtésedtől fogva tökéletes voltál,     amíg gonoszságot nem találtam benned. Kereskedésed meggazdagított,     gazdagságod erőszakossá tett,     így vétkeztél. Ezért ledobtalak Isten hegyéről,     száműztelek a tüzes kövek közül,     te oltalmazó kerub! Szépséged miatt     szíved felfuvalkodott, fényességed miatt     bölcsességed megromlott, ezért a földre dobtalak,     királyok szeme elé hajítottalak,     hogy mind lássanak. Szentélyedet bemocskolták     súlyos bűneid,     meggyalázták kereskedésed vétkei. Ezért tüzet hoztam ki belőled,     hogy megemésszen téged,     porig égesse dicsőséged, hadd lássa vesztedet     minden földi lakó!

[Ez 28,12-18] EFO

 • Újszövetség
  • gonosz, sárkány, Fejedelem, Krisztus ellensége, a démonok Fejedelme, stb.
 • itt egy szellemi lény bukásáról van szó :: mondják, hogy a Teremtéstörténet elején történhetett egy kataklizma :: az első teremtésben nem volt ember, de energiáit használjuk most is
 • A Sátán rangjai és nevei mutatják be munkát
 • ellenség, ellenlábas, "ordító oroszlán" (1Pt 5,8)
  • Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek, a Sátán, kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító, éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el.
 • vádló, "atyámfiainak vádlója" (Jel 12,10)
  • Ekkor erős hangot hallottam a Mennyben. Ezt mondta: „Most lett a győzelem Istenünké, most mutatta meg az erejét, most érkezett el királyi uralkodásának ideje! Isten Messiása most kezdi gyakorolni királyi hatalmát, mert most dobták le a Mennyből testvéreink Vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Isten előtt.) (EFO)
 • emberek első osztályú kiszolgálói lehetnek az Ördögnek
 • Isten nem vádol és nem kárhoztat Róm 8,1
  • Ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. (EFO)
 • Isten meglátogat minket a bűnbánat kegyelmével, a bűnbánat lelkével - a Szentlélek ki tud munkálni keserves bűnbánatot az ember szívében (meglátod az Ő tisztaságát és meglátod a magad bűnét) (meglátod az Ő jóságát)
 • Isten mindig úgy mutat rá a te bűneidre, hogy abból kiemeljen
 • a Sátán úgy mutat rá a bűneidre, hogy letaposson és a szakadékba taszítson -  ez a kárhoztatás lényege
 • Hajnalcsillag és Fényhordozó: álca a világosság angyala, ez szemlélteti az Ördög kegyetlenségét Ézs 14,12
  • Hogy lehulltál az égből, fényes hajnalcsillag! Aki népeken tapostál, elterültél, mint a kivágott fa!) (EFO) :: álca alatt jön, nem direktben támad
 • a sárkány (Jel 12,7)
  • És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;) (Károli ford.)
 • rágalmazó: el nem követett bűnökért vádol, rágalmaz
 • gyilkos és hazug (Jn 8,44
  • Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.) (Károli ford.)
 • embergyilkos - neki mindegy, hogy valaki évek alatt morzsolja el az életét az alkohol mellett, vagy lassan a kábítószerrel, vagy pillanatok alatt az öngyilkosságban; mindegy neki, hogy 30-40 évig teszik tönkre egymás életét házaspárok, vagy dúl a házastársi erőszak - csak pusztuljon az ember, megpróbál mindabban kárt tenni, amit Isten alkotott
 • a mai világban mérhetetlenül mohó és tehetetlen az ember, népeket döntenek nyomorúságba :: az emberi gonoszságban mindig van démoni eredet is
 • hazudik: ha jósnál voltál vagy horoszkópot nézegetsz, akkor is hazudik, még akkor se mond igazat, ha igét idéz neked
 • hitető (Jel 20,10)
  • És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.) (Károli ford)      
  • (A Sátánt pedig, aki becsapta a népeket, bedobják a tűz-tóba, amelyben kén ég. Így ő is oda kerül a Szörnyeteg és a Hamis Próféta mellé, ahol éjjel-nappal, örökkön-örökké gyötrődnek.) (EFO)
 • a világ fejedelme (Jn 12,31)
  • (Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme:) (Károli ford.)
 • a levegőbeli hatalmasságok fejedelme (Ef 2,10)
  • (Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; ) (Károli ford.)
 • romboló
 • kísértő: a bűn mögött mindig a kísértő áll :: a mai világban a bűn morális kérdéssé silányult :: a bűn mindig lázadás
 • a gonosz (Jn 13,38)
  • (A szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai.) (Károli ford.)
 • hatalma: démoni birodalom fejedelme (példázat
 • van királyi széke (Jel 2,13)
  • Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, a hol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, a ki megöleték nálatok, a hol a Sátán lakik. (Károlyi ford)
 • a világosság angyalának álcázza magát (2Kor 11,14)
  • Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. (Károli ford.)
 • vannak összejöveteli helyeik (Jel 2,9)
  • Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. (Károli ford.)
 • szembeszáll angyalokkal
 • Mózes teste felett is vitatkozik (Jud 1,9)
  • Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!
 • vitatkozik a világgal
 • mozgástere a Föld és csak engedéllyel léphet Isten színe elé
 • módszere
  • a bűn gyökere a Sátán ősbűnének gyökere
  • betegséget és szenvedést okozhat - a megtérés okozhat gyógyulást (Lk 13,11-13)

Volt ott egy asszony, aki már tizennyolc éve beteg volt a benne lakó gonosz szellem miatt. Egészen összegörnyedt, és nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és megszólította: „Asszony, megszabadultál az erőtlenségtől!” Rátette a kezét, mire az asszony azonnal felegyenesedett, és Istent dicsérte. (EFO)

 • betegséget és szenvedést okozhat Csel. 10,38 A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele. (Károli)

  vannak betegségek, amelyek kifejezetten onnan jönnek görnyedt hátú asszony példázata :: fiziológiai tünetei voltak a leuraltságnak (Lk 13,11-13)

Volt ott egy asszony, aki már tizennyolc éve beteg volt a benne lakó gonosz szellem miatt. Egészen összegörnyedt, és nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és megszólította: „Asszony, megszabadultál az erőtlenségtől!” Rátette a kezét, mire az asszony azonnal felegyenesedett, és Istent dicsérte. (EFO)

 • vannak közösségek, amelyek minden betegséget űznek
 • szembeszáll angyalokkal Dán 10,13-14

A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta huszonegy napig, de Míkáél, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött.időben; mert ez a látomás is arról az időről szól."

 • bűnös célokat sugall az emberek szívébe - sugalmaz Jn 13,2

És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt,... (MBT)

 • úrvacsorázni bűnben élve nagyon veszélyes dolog :: erőtlenséget és betegséget okozhat ez (lsd Pál a Korinthusi levélben) 1Kor 11,29-31

Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. (MBT)

 • igyekszik elkapni isten igéjét :: hányszor megtesz mindent, hogy ne tudjunk odafigyelni az igére, pl. csendességeinkben (a magvető példázatban: az igét az emberek szívéből kapkodja el)
 • meghamisítja Isten munkájáthátráltatja Isten szolgáit :: megakadályozta Pálékat a Sátán
 • Jézus diadalma: Kol 2,14-15

Adósság-listánkat — amely azzal vádolt bennünket, hogy felsorolta az Isten törvénye ellen elkövetett vétkeinket — odaszegezte a Keresztre, s ezáltal azt végleg eltörölte. Ugyanakkor a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér a foglyait. (EFO)

 • a titkolódzással az ördög láncon tud tartani: "pórázkeresztények" (az ördög sokféle módon tarthatja megkötözve az embereket)
 • Pál az Efézusi levélben a takargatott dolgok nyilvánosságát hozza fel Ef 1,18
 • Azt kérem Istentõl, hogy nyissa meg szívetek szemét, hogy valóban megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket. Így fogjátok megérteni, milyen gazdag és nagy az az örökség, amit Isten a népének akar adni.  (EFO)   
 • Eféz. 1,18-23

És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között, És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel. (Károli)

 • Jak 4,7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. (Károli)
 • hogyan lehet az ördögnek helyet adni? ... vegyük ezt nagyon komolyan! Apcsel 5,3-4

Péter azonban ezt mondta neki: „Anániás, hogyan foglalhatta el a Sátán ennyire a szívedet? Megpróbáltad becsapni a Szent Szellemet, és félretettél magadnak az eladott föld árából! Hát nem a tiéd volt, mielőtt eladtad? Vagy talán nem a tiéd volt a pénz, amit érte kaptál? Hogyan jutott ilyesmi az eszedbe? Hiszen ezzel Istennek hazudtál, nem embereknek!” (EFO)

 • Eféz. 6,12-14

Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, amelylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde: ... (Károli)

 • 1Tim 3,6

Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék.

 • a) konfrontálódás idején az ördög támad: ebbe sohase jó egyedül menni
 • b) az embert testi és pszichés állapota ki tudja meríteni, kimerültté tudja tenni 

Harc az ördöggel

 


Videó letölthető: 20130120_du

Igehely: 

2Tim 2,15; Róm 6,12-23; Kol 2,14-15